• تلفن :2902-21-0098

آدرس: استان خوزستان، اهواز، کوی زرگان، مجتمع آلومینیوم‌سازی، واحد شماره ۲۲

 تلفن: ۳۴۶۰۸۰۲۱ (۰۶۱)

کد پستی: ۶۱۶۳۱۷۳۱۷۵