• تلفن :3902-21-0098

آدرس: کیلومتر ۲ جاده سنندج، بعد از شهرک آزمایش، انتهای کوچه افسری

کد پستی: ۶۷۱۴۸۷۳۵۸۵