• تلفن :3902-21-0098

 شرکت پخش یاقوت سلامت با بهره گیری از دانش مدیریت استراتژیک ودانش بنیان توانسته است پس از جاری سازی استراتژیهای رقابتی  به مزیتهای رقابتی بسیار مهمی دست یابد، این مزایای رقابتی که تحت عناوین زیر فهرست گردیده اند :

سرعت توزیع دارو : در کمتر از 8 ساعت دارو توزیع شده که جز معدود شرکت های پخش می باشد که دارای این مزیت است .

پوشش مویرگی توزیع در سراسر کشور

شرکت پخش یاقوت سلامت در سبد توزیع ، دارای محصولات با کیفیت همراه با استانداردهای بین المللی می باشد .